Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

28. avgust/ August 28


ob 18.00 (Odprti oder*)

at 6 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

NASTOP PLESNIH ŠOL

PERFORMANCE OF DANCE SCHOOLS

(HR/SI)


Umetniška gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples

Arts High School in Ljubljana – Department of Contemporary Dance


Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana – umetniški gimnaziji od šolskega leta 1999/2000 naprej izvajajo program sodobni ples. Program dijakom omogoča, da nadarjenost za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kakovostnih vzgojno-izobraževlanih pristopov s poudarkom na razvoju individualnih kvalitet.


In the school year 1999/2000 the programme of Arts High School was introducet in Slovenia fort he first time, i.e. the department for dance. The contemporary dance programme has been since implemented also athe the Secondary Educational School and High School of Ljubljana – the arts programme. The programms offers tot he students the possibility of developing their talent for dance on the basis of professional and quality educational and training approaches with the emphasis on the development of indvidual qualities.


Šola za sodobni ples Ane Maletić, Zagreb

School of Contemporary Dance of Ana Maletić, Zagreb


Šola za sodobni ples Ane Maletić iz Zagreba deluje na področju osnovnega in srednjega plesnega izobraževanja od leta 1954. Šola s programom, ki temelji na edinstvenem spoju gibalnih principov Rudolfa Labana in J. Dalcrozeja, že vrsto let usposablja izvajalce, ustvarjalce in pedagoge na področju sodobnega plesa, ritmike in rehabilitacije z gibom. Med drugim organizira številna predavanja in seminarje za učitelje in učence z domačimi in tujimi pedagogi, že več let zapored pa ustvarjalnost svojih učencev prikazuje tudi na festivalu sodobnega plesa Front@. Tokrat se bo predstavila s tremi koreografijami:


The Zagreb-based Ana Maletić School of Contemporary Dance is active in the field of elementary and secondary dance education since 1954. With its programme based on a unique fusion of movement principles of Rudolf Laban and J. Dalcroze, the school trains performers, choreographers, and pedagogues in the area of contemporary dance, rhythmic, and movement rehabilitation for a number of years. The school also organises numerous lectures and seminars by national and international lecturers for its pedagogues and students, and since 2009 also collaborates with the Front@ Festival. This year, the school will present three pieces:


OD IZJEME DO PRAVILA

FROM EXCEPTION TO THE RULE

Koreografija/ Choreography: Adrijana Barbarić Pevek


NUKLEUS

Koreografija/ Choreography: Irena Mikec


VERIŽNA REAKCIJA

CHAIN REACTION

Koreografija/ Choreography: Renata Vraneković


Izvedba/ Preformed by: Lucija Božičević, Matija Franješ, Margareta Firinger, Mia Kovačević, Mirta Rebrina, Ivona Grubušić, Doris Stojanić, Ema Crnić, Lorena Glogović, Silvija Musić, Ana Marković, Lana Kavšek Antunović, Lucija Šarac, Laura Čehulić* V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hallob 20.00 (Gledališče Park)

at 8 pm (Park Theatre)

vstop prost/free entrance

NASTOPI PLESNIH ŠOL IN AKADEMIJ

PERFORMANCES OF DANCE SCHOOLS AND ACADEMIES

(AT/HR/HU/SI)


Umetniška gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples

Arts High School in Ljubljana – Department of Contemporary Dance


AVANTGARDA, koreografija Vzravnani na vrhu sveta spet izzivamo zvezde/ AVANTGARDE, choreography “Standing Straight on the Top of the World We Again Challenge the Stars”


Plesalci 2. h, sodobni ples/ Performed by the class 2.h: Nika Ajdnik, Neva Bedenik, Anamaria Klajnšček, Maja Koražija, Žigan Krajnčan, Alja Lackovič, Mojca Lukan, Petra Peček, Julija Pečnikar, Nika Prosen, Jana Repovž, Gordana Stojković, Julija Šuštar, Karin Vrtar, Sara Ermenc

Glasba/ Mucis: Einsturzende neubauten; Berlin Babylon

Video: Dušan Teropšič

Mentor: Dušan Teropšič

Sodelovanje/ In collaboration with: mentorici Kaja Lorenci in Vita Osojnik


Koreografija “Vzravnani na vrhu sveta spet izzivamo zvezde” v izvedbi 2.h razreda je del predstave Avantgarda, ki je letošnja produkcija SVŠGL – Umetniška gimnazija, smer sodobni ples in dramsko-gledališka smer. Predstava je bila posvečena času historičnih avantgard, kjer so ideje vzpostavljale družbeno vlogo umetnika ali umetnice in možnost umetniškega angažmaja, ki lahko spremeni svet, očara, začara in prebudi več generacij. Koreografija 2. h razreda, kot ena izmed sekvenc celote, obravnava vlogo posameznika v skupnem stremenju po svobodi in izražanju. To se odraža v koreografiji kot stroga forma in disciplina v prepletanju lastega izraza in eruptivne mladostne energije.


The piece “Standing Straight on the Top of the World We Again Challenge the Stars” by the class 2.h of the programme contemporary dance at the Art High School Ljubljana is part of the school’s final production. The performance was dedicated to the time of historical avantgardes when ideas constituted the social role of the artist and her/his artistic engagement that can change the world, captivate, enchant, and awaken the following generations. One of these compositions is also the choreography of the class 2.h, which deals with the role of the individual in a common longing for freedom and expression, her/his meaning inside a group, and her/his thoughts and positions toward a common goal. All this is in the piece reflected as strict form and discipline, interlaced with the dancers’ own expression, their temperament, and youthful energy.Šola za sodobni ples Ane Maletić, Zagreb

School of Contemporary Dance of Ana Maletić, Zagreb


ZEMLEJVID MOJEGA SRCA

THE MAP OF MY HEART

Koreografija/ Choreography: Hellen Walkley


IZJEMA

EXCEPTION

Koreografija/ Choreography: Adrijana Barbarić Pevek


Izvedba/ Preformed by: Lucija Božičević, Matija Franješ, Margareta Firinger, Mia Kovačević, Mirta Rebrina, Ivona Grubušić, Doris Stojanić, Ema Crnić, Lorena Glogović, Silvija Musić, Ana Marković, Lana Kavšek Antunović, Lucija Šarac, Laura Čehulić
IDA − Inštitut za plesne umetnosti na Zasebni univerzi Antona Brucknerja v Linzu

IDA – Institute of Dance Arts at the Anton Bruckner Privatuniversität Linz


Šolanje na Inštitutu za plesne umetnosti (IDA) je raznoliko in dinamično kot samo polje sodobnega plesa. Inštitut sodeluje s skupino mednarodno uveljavljenih pedagogov, ki poučujejo sodobnoplesno tehniko, razvijajo študentovo individualno ustvarjalnost in umetniško fleksibilnost, hkrati pa imajo študentje priložnost sodelovati z različnimi gostujočimi učitelji, ki so trenutno aktivni in prepoznavni na sodobnoplesni sceni. Na Inštitutu se trenutno izobražuje okoli 60 študentov iz različnih držav, kot so Avstrija, Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Francija, Kitajska, Kolumbija in ZDA.


Training at the Institute of Dance Arts (IDA) is as diverse and dynamic as the contemporary dance scene.

A committed team of internationally distinguished instructors teaches students comprehensive dance technique, individual creativity and artistic flexibility. Links with the present-day dance scene are intensified through fluctuation of guest instructors.The Institute currently has some 60 students from countries including Austria, Germany, the Czech Republic, Poland, Serbia, France, China, Colombia and the USA.U n O  

Koreografija/ Choreography: Juan Dante Murillo

Asistentka/ Assistence: Dolma Jover Agulló

Soustvarjalci in izvajalci/ Created in collaboration with: Solaja Rechlin, Neža Hribar, Flavia Barandun, Martina Lorenc, Leon Maric, Rafal Pierzynski


Predstava U n O, ki je pravzaprav igra-potovanje, govori o komunikaciji, spontanih srečanjih in »skupinski inteligenci«, katerih podlaga sta čuječnost in pripravljenost. Plesalci so razvili poseben sistem, v katerem se vedno odzovejo kot skupina in kjer igra glavno vlogo poslušanje drugih. Gibi in gibalni impulzi vplivajo drug na drugega, energija teče, gibanje se transformira, igra, dajanje in sprejemanje … Plesalci so v stalni pripravljenosti, prostor je napolnjen z instinkti, fizikalnostjo, različnimi lastnostmi, nenadnimi preobrati in z veliko čustvi.


It is a game-journey based on a state of alert and readiness. The dancers develop a special system of listening each other and reacting always as a group; movements and intentions are influenced by each other, giving impulses, sending energy, transforming movements, playing with each other, giving and receiving…  Always ready, the dancers fill in the space with instincts, physicality, different qualities, surprise and lot of emotions.    


Akademija za sodobni ples Budimpešta

Budapest Contemporary Dance Academy


Akademija za sodobni ples je bila uradno ustanovljena 1. septembra 2004 v Budimpešti kot visokošolski zavod z državno podporo. Njen ustanovitelj je Fundacija novih uprizoritvenih umetnosti (Új Előadóművészeti Alapítvány), rektor pa Angelus Iván, ki že od poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja ustvarja na področju madžarskega sodobnega plesa. Izobraževanje temelji na študiju tradicionalnih oblik v povezavi z novimi tehnikami in metodami, ki so v skladu z zahtevami stroke 21. stoletja. Študenti bodo predstavili kratek odrski nastop z naslovom Remake, ki temelji na predstavah, ustvarjenih z mentorji šole v zadnji sezoni. Del koreografije je bil nominiran za nagrado Laban, kot eden najboljših sodobnih plesnih predstav v sezoni.


The Budapest Contemporary Dance Academy has been founded officially as a state subsidized higher education institution the September 1, 2004 by New Performing Art Foundation (Új Előadóművészeti Alapítvány). The founder-rector is Angelus Iván, who began his mission as a developer of contemporary dance in Hungary the late 70’s. The education is based on the complex study of traditions, in addition to the newest techniques and training in line with the professional expectations of the 21st century. Students will present a short stage performance entitled Remake which is based on the performances created by the school’s crew during the last season. Part of the choreography was nominated for Laban prize as one of the best contemporary dance shows of the season.SEAD – Eksperimentalna akademija za ples v Salzburgu

SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance


SEAD je šola o delu - ustvarjalnem delu, strokovnem delu, intelektualnem delu.

Študenti akademije so izzvani, da vlagajo v rast njihove osebne in umetniške zrelosti. Akademija nudi zavetje in sistem podpore umetnikom v nastajanju ter pomemben vadbeni poligon za izvajalce in koreografe. Prav tako študentom nudi možnosti za koreografiranje in predstavitev njihovega dela, za poučevanje odraslih in otrok v javnem programu izobraževanja, za sodelovanje v programih izmenjave v tujini ter za ustvarjanje in navezavo stikov za vse življenje. Akademija vključuje študente v vse svoje nacionalne in mednarodne performatinvne in izobraževalne dejavnosti, kot del mreže vodilnih institucij na področju sodobnega plesa pa ponuja študentom tudi možnosti za povezovanje z invoativnimi posamezniki in dejanskim razvojem.


SEAD is a school about work – creative work, technical work, intellectual work. SEAD students are highly challenged to invest themselves into the growth of their personal and artistic maturity. SEAD is a shelter and support system for developing artists and a vital training ground for performers and choreographers.

SEAD offers opportunities for students to choreograph and present their work, to teach in the public adult and children's education program offered by the house, to perform in and outside school, to participate in exchange programs abroad and to create and make life long contacts.

Students are included in every aspect of SEAD's national and international performing and educational activities. As part of a network of leading institutions in contemporary dance, SEAD offers the student opportunities to connect with innovative figures and actual developments.


9+1

Research on a dance material on a rainy day


Koncept/ concept: Aliz Péter

Izvedba in koreografija/ Dance and choreography: Na-Hee Lee, Louise Everarts de Velp, Luan Manfredi

Glasba/ Music: The Surrey With The Fringe On Top

Predstava temelji na fizičnih nalogah, ki so jih izvajalci raziskovali skozi improvizacijo. Da bi obstoječe individualne gibalne fraze nadgradili z dodatnimi pomenskimi plastmi, so plesalci „ukradli“ gibalni material od svojih kolegov in ga prepletli s svojo frazo, s čimer so ustvarili besednjak, s katerim se skozi specifičen prostor, čas in ritem sporazumevajo med sabo.


Work is based on physical tasks which have been researched through improvisation. Adding more layers to the material dancers needed to “steal” movement material from each other and apply it as their own to their existing phrase which created a vocabulary dancers communicate with through specific space, time and rhythm.ob 21.30 (Odprti oder*)

at 9.30 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

TIŠINA PROSTORA

THE SILENCE OF PLACE

plesni video/ dance video

 

Koreografija/ Choreography: Jelka Milič

Izvedba/ Performance: Britt Kamper Nielsen, Daniela Faria, Eeva Bang, Elisabet

Bort Giramé, Evandro Pedroni, Francesca Perrucci, Linda Martikainen,

Louise Everarts de Velp, Luan de Sima da Silva, Maria-Pilmaiquen Jenny,

Matea Bilosnic, Na-Hee Lee, Sara Piljek

Asistent koreografije/ Choreography Assistant: Douglas Young

Kamera/ Camera and Edit: Zoilly Molnar


Potovanje po prostranih in praznih urbanih pokrajinah. Potovanje skozi prostrane in izpraznjene urbane krajine. Subverzija opuščenih in začasnih javnih prostorov od znotraj navzven z uporabo telesnih realitet.


A journey through vast and void urban landscapes. Making use of corporeal realities to subvert abandoned and transitory public spaces from the inside out.


  1. *V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hall


bloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0