program - 30. avgust

18:00, Odprti oder v Trubarjevem drevoredu – park // Open Stage – Park
V primeru dežja //
In case of rain: MiKK
Lia Ujčič & András Engelmann: “somethingtouching” (SI//HU)


Koncept in koreografija // Concept, choreography: Lia Ujčič, Vincent Wodrich
Ples // Dance: Lia Ujčič, András Engelmann
Glasba // Music: Rhoda, dné, Elandro

S podporo // Supported by: Teatros del Canal, Centro Coreográfico Canal, Madrid Culture y Turismo, Goethe Institut, Bundesregierung für Kultur und Medien, German Dance Association, Neustart Kultur, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ayouva Island, Studio Pro Arte and CCB Center for Choreography Bleiburg// Pliberk – Choreografie Zentrum – Johann Kresnik – Koreografski center.

“somethingtouching” je gibalna pesem o vseh nas. Pripoveduje zgodbo o najbolj naravnih človeških vezeh in njihovi odsotnosti. Govori o naši koži in srcu pod njo. Ljubeče sporočilo, prodorno, čeprav brez besed, le dlani in njihova moč, ko se dotaknejo drugih dlani. Obraza. Ramena. Hrbta. Ali drugega srca. Še veste, kako se dotakniti drugega srca?

“somethingtouching” želi biti nežen opomnik in vabilo k božanju, držanju za roke in objemanju. V času, ko bi bil objem odgovor na številna vprašanja, želi biti droben priročnik z navodili, kako premagati izolacijo – vodnik za dotik in nasmeh.

“somethingtouching” is a movement poem about all of us. It tells a story about the most natural human connections and their disruption. It speaks about our skin and the heart underneath it. It speaks loudly, a delicate message holding no words, only hands and their power when in contact with another hand. A face. A shoulder. A back. Or another heart. Do you still know how to meet another heart? How to greet another skin? 

“somethingtouching” wants to be a gentle reminder and an invitation to caress, hold hands and hug each other. In a time when a hug would be an answer to many questions, this work wishes to be a little instruction guide on how to get out of isolation—a guide to touch other people and smile. 


Stacks Image 5
19:00, Gledališče Park // Park Theatre
Ksenija Zec: Objemi //
The Embraces (HR)

Koreografija // Choreography: Ksenija Zec
Nastopajoči // Performers: Petra Hrašćanec, Ema Crnić, Livio Badurina, Krešimir Mikić
Dramaturgija // Dramaturgy: Saša Božić
Kostumi // Costumes: Ana Fucijaš
Scenografija // Set design: Igor Ruf
Glasna // Music: Nenad Sinkauz, Alen Sinkauz
Oblikovanje luči // Light design: Bojan Gagić
Produkcija // Produced by: UO 21:21

Zamisel za projekt Objemi se je porodila mesec dni pred izbruhom epidemije COVID-19. Projekt naslavlja osebno izkušnjo avtorice in skupine prijateljev in sodelavcev med boleznijo in posledično izgubo njenega življenjskega partnerja. Nezmožnost objeti bolno osebo, s številnimi cevkami in žicami povezano z napravami za ohranjanje življenja, ki postanejo sestavni del bolnika, in iskanje delov telesa, ki omogočajo dotik, predstavlja globoko intimno in individualno izkušnjo. Z uvedbo izolacijskih ukrepov individualna izkušnja spodbudi kolektivni razmislek.

Sodelavci projekta Objemi so bili priča tem dogodkom in posledicam izolacijskih ukrepov, ki so ljudi prikrajšali za dotik v najtežjih trenutkih življenja, kot so bolezen, smrt, pogreb in žalovanje. Tako intimni kot obredni objemi imajo zdravilno moč, ob čemer se poraja vprašanje, kako odsotnost fizičnega stika vpliva na povečanje strahov, tesnobe in fantazem.

The idea for the Embraces project arose a month before the escalation of COVID-19. The project draws on the author’s personal experience and that of a group of friends and associates concerning the illness and subsequent loss of her life partner. The inability to hold a sick person, connected by numerous tubes and wires to life-sustaining machines that become an integral part of the patient and search for accessible body parts to provide physical comfort, presents a deeply intimate and individual experience. With isolation measures, the individual experience evolves into collective reflection.

Collaborators in the Embraces project participated in these events and witnessed the consequences of isolation measures that deprived human touch during the most difficult moments of life, such as illness, death, burial, and mourning. Both intimate and ceremonial embraces hold power to heal, prompting the question of how the absence of physical contact affects the amplification fears, anxiety, and phantasms.
Stacks Image 9
21:00, Gledališče Park // Park Theatre
Saša Božić: Tvegano razmerje //
Walk On The Wild Side (HR)

Avtor // Author: Saša Božić
Nastopajoči // Performers: Viktoria Bubalo, Boris Barukčić
Kostumi // Costumes and stage design: Ana Mikulić
Glasba // Music: Nikola Krgovič
Oblikovanje luči // Light design: Marino Frankola
Producent // Producer: Tena Bošnjaković
Produkcija // Produced by: de facto
Koprodukcija // Co-production: Zagreb Dance Center
Posebna zahvala // Special thanks: Liberdance

Tvegano razmerje je plesni duet za plesalko in igralca. Nastal je kot nadaljevanje raziskave, ki jo je Saša Božić začela s projektom The Cabinet of Monsters. Posebnost novega projekta je zbliževanje različnih fizičnih principov: značilnega za ples in tistega, ki je značilen za igro pri njunem raziskovanju intimnosti, voajerizma in ekshibicionizma z različnih zornih kotov.
Brezimni telesi sta ujeti v pulzirajočo energijo, ki bledo spominja na spolno izmenjavo. Neimenovani par si vso noč izmenjuje intimne telesne impulze in tekočine, ne da bi namenjal pozornost občinstvu. Še več, uživa v njihovem voajerističnem opazovanju. Nekateri ekološki motivi služijo ohranjanju različnih oblik energije, ki nastajajo v interakciji dveh človeških teles. Rezultat je edinstven plesni jezik, ki kljub temu, da vzbuja različne konotacije, ostaja ukoreninjen v polju abstraktnega plesnega materiala.

Walk On The Wild Side is a dance duet for a dancer and an actor. It emerged as a continuation of the research that Saša Božić started with The Cabinet of Monsters project. This project’s distinctive quality is the convergence of different physical principles: the one characteristic of dance and that of acting in their exploration of intimacy, voyeurism, and exhibitionism from different perspectives.
 
The two nameless bodies are trapped in energy pulsations vaguely resembling a sexual exchange. Throughout the night, this unnamed couple engages in an exchange of intimate bodily impulses and fluids without paying attention and instead enjoying the voyeuristic gaze of the audience. Some essential ecological motifs were used to perpetuate different forms of energy generated through the interaction of two human bodies. The result is a unique dance language that, despite evoking different connotations, remains rooted in the field of abstract dance material.