27. avgust / 27th August


20.30 Telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota


8.30 p.m.  Gym of the Primary School I, Murska Sobota

Rosana Hribar, Gregor Luštek:

TO WHOM IT MAY CONCERN

(SI, HR, Creation Beyond Front@ III)

slovenska premiera / Slovenian premiere


Koreografija / Choreography: Rosana Hribar in Gregor Luštek
Ples / Dance: Nataša Mihoci, Nataša Jurišić, Nela Sisarić, Ivana Kalc, Rosana Hribar, Gregor Luštek, Petar Banda, Nino Bokan
Sodelavka za dramaturgijo / Assistant dramaturgist: Andreja Kopač
Oblikovanje svetlobe / Light design: Bojan Gagić


Produkcija / Production: Dance Explorations Beyond Front@/ Creation Beyond Front@ III/  koprodukcija Hrvatski institut za pokret i ples/ Tjedan suvremong plesa (HR) in Flota (SI)

Podpora / Support: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana, EU – Program Kultura, Evropska kulturna fundacija


Skupna produkcija mreže Dance Explorations Beyond Front@, nastale v sodelovanju koreografov in plesalcev iz Hrvške in Slovenije. / Joint production of the network Dance Explorations Beyond Front@, created in cooperation with choreographers and dancers from Croatia and Slovenia.


Koga danes kar koli zanima? Komu koristi umetnost? Kaj z njo narediti? Plesalca in koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek se v gibalni raziskavi To whom it may concern ukvarjata z vprašanji, ki zadevajo v samo jedro uprizarjanja, razumevanja in reflektiranja umetnosti danes. Gre za temeljni paradoks sodobne pozicije »sprejemanja« umetniških vsebin in »pošiljanja« individualnih form, ki so še posebej krhke, ko gre za tako fluidno umetniško zvrst, kakršna je sodobni ples. Gre za lastne telesne zgodbe, ki iščejo naslovnika. Za njihovo nenehno iskanje, sesedanje vase in samospraševanje, ki vselej poteka z razlogom. Na drugi strani je nekdo, ki gleda. Ki sledi ali ne sledi, ki razume ali ne razume, vselej pa nekaj vzame. Vzame si vedno točno tisto, kar razume in čemur že tako ali tako sledi. To nisi nujno ti, ampak je vselej tvoj gib, ki govori, ki biva, ki kreira in ki polni praznino v drugem. Ustvarja potencialno energijo, s katero se gledalec hrani, vendar si tega ne priznava kljub temu, da jo zaznava.


Whoever is interested in anything today? To whom is art of any use? What to do with it? In the “movement investigation” To whom it may concern, dancers and choreographers Rosana Hribar and Gregor Luštek deal with the questions hitting into the core of performing, comprehending and reflecting the art today. This is the fundamental paradox of contemporary position of “accepting” art themes and »sending« individual forms that are especially fragile when such “fluid” art genre as contemporary dance is concerned. It involves proper corporal stories searching for an addressee and their incessant search, subsiding and self-probing which never happens without a reason. On the other side, however, there is somebody who is watching, following or not following, comprehending or not comprehending, but always taking something. He always takes exactly that what he may comprehend and what he has been following already in one way or another. This may not be necessarily you, but your movement always speaks, lives, creates and fills the void in another person. It creates the potential energy on which a spectator feeds, but refuses to admit it despite his perception of the energy.