%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 8024
Stacks Image 8027
Stacks Image 7374
Stacks Image 7377
Sreda, 29. avgust / Wednesday 29 August

19.00 Odprti oder /
Open stage
Lia Ujčič: INDULTADO (SI)
Sreda, 29. avgust

19.00 Odprti oder
Lia Ujčič: INDULTADO (SI)


Koncept, koreografija, ples: Lia Ujčič
(prejemnica produkcijske nagrade OPUS 1 -2017, podeljuje JSKD in PS Intakt )
Glasba : L. Morosin, Balanescu Quartet, Dead Man Ray
Oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc
Mentorici: Nataša Tovirac, Nina Meško
Tehnična pomoč in podpora: Lilijana Ujčič
Produkcija: JSKD in PS Intakt 2018


Veliko vsega je imel na grbi, misli krhkega značaja in dobrega namena. »Usedi se z nami«, so mu rekli, ampak že je hitel naprej, visoko med oblake, rože vohat. Rad je imel oblake, čeravno so ga pripisovali zemlji. Znal je brisati mejo med obema.

Ljubil je rdečo, a se vanjo ni rad oblekel.

Indultado v španskem jeziku pomeni pomilostiti, oprostiti. Plesni solo Indultado je plod gibalne raziskave poguma, bojevitosti, neomajnosti, odločnosti, napada in obrambe. Navdih išče v španskem borilnem biku, kateri s primerljivimi lastnostmi v bikoborbah prepriča do točke, ko mu je poklonjena nedotakljiva imuniteta. Postane indultado. Vrnejo ga zelenim pašnikom, da lahko potomstvu prenaša svoj značaj.
Indultado ni plesni solo o biku, temveč nosi sporočilo človeka, bitja, ki se pogumno in neumorno prebija skozi življenje. Pozna upornost, delavnost in ljubi življenje.
Čakanje raje prepušča drugim. Konec bo vselej prišel, čemu nanj čakati?

Prejemnica OPUS Produkcijske nagrade 2017 (podeljuje JSKD in PS INTAKT)
Wednesday 29 August

19.00 Open stage
Lia Ujčič: INDULTADO (SI)


Concept and dance: Lia Ujčič
(winner of production award at OPUS 1 -2017, awarded by Public Fund for Cultural Activities and Dance Studio Intakt)
Music: L. Morosin, Balanescu Quartet, Dead Man Ray
Light design: Jaka Šimenc
Mentors: Nataša Tovirac, Nina Meško
Technical help and support: Lilijana Ujčič
Production: JSKD in PS Intakt 2018

He had a lot on his mind, thoughts of fragile character and good intention. “Come, sit with us," they said, but he was already pushing on towards the clouds to smell the flowers. He liked the clouds, though they assigned him to the earth. He knew how to blur the line between the two.

He loved red, but shunned wearing it.

In Spanish, indultado means to reprieve, to pardon. The dance solo Indultado is the fruit of movement investigation of courage, pugnacity, steadiness, determination, attack and defence. It is inspired by the Spanish fighting bull which with similar features in bullfighting convinces to the point when it is granted absolute immunity. It becomes indultado. It is returned to green pastures so that it can pass down its character to its offspring.
Indultado is not a dance solo about a bull but delivers the message of a human, a being that courageously and tirelessly struggles along. He is familiar with resistance, diligence and loves life.
He prefers to leave waiting to others. The end will come anyway so why waiting for it?

Winner of OPUS Production Award 2017 (granted by JSKD and PS INTAKT)

© FLOTA 2018