program - 2. september

18:00, Odprti oder v Trubarjevem drevoredu – park // Open stage – Park
V primeru dežja // In case of rain: stara telovadnica OŠ I / Primary School I old gym
Predstavitev plesnih šol // Presentation of dance schools (HR//SI)

Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (HR)

Šola sodobnega plesa Ane Maletić, ki neprekinjeno deluje že od leta 1954, je najstarejša šola sodobnega plesa v tem delu Evrope. Temelji na evropski tradiciji sodobnega plesa in že leta izobražuje izvajalce, ustvarjalce in pedagoge na področju plesa in ritmike, sodobne plesne umetnosti in gibalne rehabilitacije.

Dejavnost Šole danes obsega osnovno in srednješolsko umetniško plesno izobraževanje z izobraževalnimi programi za osnovnošolce in srednješolce, predšolske otroke ter izvajanje zaključnih programov s področja plesne umetnosti za nazive plesalec sodobnega plesa in plesalec izobraževalne smeri. Od šolskega leta 2019/2020 je poleg umetniškega mogoče obiskovati tudi splošnoizobraževalni del gimnazijskega programa za doseganje popolne izobrazbe. Po končanem šolanju in opravljeni državni maturi se dijaki praviloma vpisujejo na plesne akademije doma in v tujini ali izberejo strokovni in univerzitetni študij različnih smeri.

Šola je kot članica HDGPP pobudnica tekmovanja na področju sodobne plesne umetnosti ter ustanoviteljica in članica različnih strokovnih združenj doma in v tujini. Z odgovorno nalogo nadaljevanja neprekinjene tradicije vzgoje in izobraževanja, ki temelji na evropskem modernem plesu skozi vse faze razvoja modernega in sodobnega plesa v 20. stoletju, svojo pripravljenost na izzive današnjega časa izkazuje s sodelovanjem z umetniškimi organizacijami, društvi, ustanovami in uglednimi posamezniki na področju sodobnega plesa.

Dijaki v tretjem letniku potujejo po Evropi in obiskujejo ugledne akademske ustanove.
Z različnimi projekti in številnimi nastopi doma in v tujini učitelji in učenci uspešno predstavljajo visoko raven našega plesnega izobraževanja.

Ana Maletić School of Contemporary Dance, which has been operating continuously since 1954, is the oldest contemporary dance school in this part of Europe. Rooted in the European tradition of contemporary dance, it has been training performers, artists, and teachers in dance and rhythmics, contemporary dance art, and movement rehabilitation.

Today, the school implements dance education programmes at the preschool, primary, and secondary levels. The secondary school provides dance art graduation programmes for professional dancers and dance pedagogues. Since the 2019/2020 school year, students can also attend the general gimnazija programme to achieve a comprehensive education. After completing their schooling and passing the general matura examination, students enrol in dance academies at home and abroad or choose various professional and university studies in different fields.

As a member of HDGPP (Croatian Association of Music and Dance Pedagogues), the school initiated the national contemporary dance competition. It is also the founder and member of various professional associations domestically and internationally. With a commitment to the continuous tradition of education and training based on modern European dance, the school embraces the challenges of the present time by collaborating with artistic organisations, associations, institutions, and esteemed individuals in the field of contemporary dance.

In their third year, students travel across Europe and visit renowned academic institutions. Through various projects and numerous performances at home and abroad, teachers and students effectively represent the high standard of our dance education.


Čipka 2 // Lace 2
Izvajajo // Performed by: učenci 3. razreda srednje šole // 3rd grade secondary school students
Koreografinja // Choreography: Maša Kolar
Avtor glasbe // Music: Tena Novak Vincek
Dramaturška in koreografska asistentka // Dramaturgy and choreography assistance : Maja Marjančić
Oblikovalec luči // Light design: Nuno Salsihna
Učiteljica in mentorica // Teacher and mentor: Nataša Jurišić
Produkcija // Production: Šola sodobnega plesa Ane Maletić
Vodja oddelka za uprizoritvene prakse // Head of Performative Practices Department: Gordana Svetopetrić
Zahvala // Thanks to: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Izhodišče za koreografijo druge čipke je bila reticella, zelo znan geometrijski motiv, ki je pogost tako v čipki na hrvaški obali kot v vsej Evropi. Njegova značilna kvadratna oblika nam je služila kot prostorska struktura, znotraj katere se plesalci spreminjajo s translacijo, transpozicijo in rotacijo. Ta enostavna struktura vzpostavlja horizontalno razmerje med nastopajočimi, jih izenačuje po pomembnosti, ustvarja pa tudi igro enakovrednih v boju za lastno pozicijo, ki druge kot v tekmovanju meče iz prostora.

»Delovne izkušnje, ki jih mladi plesalci nabirajo pri predmetu odrska praksa, v srečevanju z najrazličnejšimi koreografskimi govoricami avtorjev, ki so te iste koreografije nekoč gradili v sodelovanju s profesionalnimi plesnimi ansambli, so zelo intenzivne, vznemirljive, nekoliko strašljiva, a hkrati zelo dragocena plesna izkušnja. To je trenutek, ko mladi plesalci, še pod okriljem šole, stopijo pred svoje bodoče občinstvo in zaplešejo koreografije, ki niso v učnem načrtu šolskega programa in znotraj znanega plesnega habitusa gre za preskok v novo estetiko njim neznanega koreografa. Dinamika, ustvarjena pri soočanju z umetniško negotovostjo tega projekta, je pomembno izobraževalno orodje. V veliko veselje mi je biti del tega pomembnega trenutka njihove izobraževalne preobrazbe.«
Maša Kolar

The choreography of the second lace piece draws from the reticella, a widely recognised geometric motif found in lace on the Croatian coast and throughout Europe. Its characteristic square shape served as a spatial structure within which the dancers transform through translation, transposition and rotation. This simple structure establishes a horizontal relation(ship) between the performers, equalising them in importance while simultaneously creating a game of equals in a struggle for their own position, throwing the others out of the space as in a competition.
 
"The experience that young dancers gain in the stage practice course in encountering the various choreographic languages of the authors who have developed these same choreographies in collaboration with professional dance ensembles is a very intense, exciting, slightly daunting yet precious dance experience. It is a moment when young dancers, still under the auspices of the school, step in front of their future audience and perform choreographies that are not on the school curriculum and within the familiar dance habitus but a leap into a new aesthetic by an unfamiliar choreographer. The dynamics that arise from confronting the artistic uncertainty of this project are an important educational tool. I am delighted to be part of this significant moment in their educational transformation."
Maša Kolar

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana – SVŠGUGL (SI)

SŠVGUGL izvaja program umetniška gimnazija – smer sodobni ples, smer gledališče in film, splošni gimnazijski program in program predšolske vzgoje.

Štiriletni program umetniška gimnazija, modul sodobni ples dijakinjam in dijakom omogoča, da svojo nadarjenost in zanimanje za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov, s posluhom za razvijanje posameznikovih umetniških potencialov. Dijakinje in dijaki pridobivajo sodobno-plesno znanje tako v tehničnem kot ustvarjalno kompozicijskem smislu, razvijajo fizične sposobnosti ter osvajajo širša strokovno-teoretična znanja. Strokovni del predmetnika je razdeljen na praktični in teoretični del. Znanja in veščine, ki jih pridobijo v štirih letih, dijakom in dijakinjam pomagajo pri tehničnem obvladovanju in napredovanju v dojemanju in izražanju na področju uprizoritvenih umetnosti. Program hkrati omogoča razvijanje lastnega jaza pri oblikovanju plesnega izraza. Vsako leto se dijaki in dejakinje predstavijo v plesni produkciji, sodelujejo na plesnih srečanjih, tekmovanjih, festivalih in revijah ter sodelujejo z drugimi šolami v Sloveniji in tujini.

Po maturi na umetniški gimnaziji – plesna smer, modul sodobni ples, šolanje nadaljujejo na umetniških akademijah v Sloveniji in tujini ali izberejo druge smeri na univerzah, visokih šolah in v drugih izobraževalnih programih.

SVŠGUGL implements gimnazija of arts programme – contemporary dance and theatre & film, general gimnazija programme, and preschool education programme. These programmes provide upper secondary (high school) education.

A four-year contemporary dance programme allows students to develop their talent and interest in dance through professional, verified, and educational approaches with an emphasis on individual qualities. The students develop technical-performative and physical abilities and composition-creative skills and gain broader professional and theoretical knowledge. The coursework is divided into theory lessons and dance classes. The knowledge and skills acquired in 4 years of schooling help create the individual self of each student while performing. All in all, the programme enables students to explore, research and create their personal expressions. Every year, the students showcase their talents in a dance production, participate in dance events, competitions, and festivals and collaborate with dance schools in Slovenia and abroad. After completing the general matura examination, the students continue their education at art academies in Slovenia and abroad or pursue other fields of study at universities, higher education professional institutions, and other educational programmes.


Ko se strop bliža tlom // As The Ceiling Nears The Ground
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples
Mentorstvo // Mentors: Andreja Podrzavnik, Aja Zupanec, Leon Marič, Nina Fajdiga
Nastopajoči // Performers: Klara Arnšek, Sara Bačič, Ajda Behrić Hacin, Lea Bernetič Rijavec, Živa Centrih, Vlasta Čadež, Tisa Ferlež, Sara Gartnar, Amina Gashi Grebenšek, Valentina Jelovšek, Anastasia Jocić, Klara Klun, Vid Knific Zaletelj, Tjaša Korbar, Mariša Kos, Lena Kožar, Leja Mravlja, Pika Klara Murenc, Alisa Novska, Hana Obreza, Tjaša Rus, Veronika Vugrinec, Belin Zalar, Patricija Završan, Naomi Uma Zorman, Eva Žnidar

Ko se strop bliža tlom je 20-minutna koreografija lanskoletnih 3. letnikov umetniške gimnazije – plesna smer. Gibalni materiali so nastajali v sklopu predmetov kompozicija plesa in sodobne plesne tehnike. Glavna tema raziskave, na katero so nastajali raznovrstni gibalni materiali, je bil prostor. Pomemben vir ustvarjenega so bili tudi avtorski solo plesi, ustvarjeni skozi vodene faze in z uporabo različnih orodij komponiranja. Skratka, preplet lastno ustvarjenih gibalnih materialov, skupaj s kompozicijsko predelanimi variacijami tehničnih kombinacij.

As The Ceiling Nears The Ground is a 20-minute choreography by last year's 3rd-year students of the Art Gymnasium - dance direction. The movement materials were created in the Dance Composition and Contemporary Dance Techniques courses. The central theme of the research, on which the various movement materials were created, was space. However, an important source of what was created were also original solo dances, created through guided phases and using different compositional tools. In short, an interplay of self-created movement materials and compositionally reworked variations of technical combinations.
Stacks Image 10
19:00, Odprti oder v Trubarjevem drevoredu – park // Open stage – Park
V primeru dežja //
In case of rain: stara telovadnica OŠ I // Primary school I old gym
BeyondFront@: Dance Communication Lab (HR // PL // RO // SE // SI)


Beyond Front@: Bridging Periphery je projekt v okviru programa Creative Europe 2023–2026), ki so ga skupaj pripravili Central Europe Dance Theatre (Madžarska), Bunker (Slovenija), Hrvatski institut za pokret i ples – HIPP (Hrvaška), Krakowski Teatr Tańca (Poljska), M Studio (Romunija) in Vitlycke – CPA (Švedska). Namenjen je spodbujanju lokalnega razvoja različnih področij in praks sodobnega plesa. Bunker, Ljubljana je objavil mednarodni ODPRTI POZIV za sodelovanje v Dance Communication Lab.

DCL – Dance Communication Lab predstavlja kratkotrajno izmenjavo med plesalci, katere glavni cilj je, da se šest profesionalnih plesalcev iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Poljske, Romunije in Švedske spozna skozi improvizacijo, ki je najbolj prepoznaven proces ustvarjanja v sodobnem plesu. Tridnevni raziskovalni projekt v okviru festivala Front@ v Murski Soboti pod mentorstvom slovenske plesalke in koreografinje Andreje Rauch Podrzavnik se bo tretji dan končal s predstavitvijo projekta.

Beyond Front@: Bridging Periphery is a Creative Europe project (2023–2026) created by Central Europe Dance Theatre – CEDT (Hungary), Bunker (Slovenia), Hrvatski institut za pokret i ples – HIPP (Croatia), Krakow Dance Theatre – Krakowski Teatr Tańca (Poland), M Studio (Romania) and Vitlycke – CPA (Sweden) to foster local development of the contemporary dance fields.
Bunker, Ljubljana announces an international OPEN CALL for participation in Dance Communication Lab for dancers from the partner countries.

DCL – Dance Communication Lab is a short-term exchange formula between dancers, where the main aim is that six professional dancers coming from Hungary, Slovenia, Croatia, Poland, Romania, and Sweden get to know each other through improvisation, which is the most distinctive process of creation in contemporary dance. The three-day research project within the Front@ Festival in Murska Sobota under the mentorship of a Slovene dancer-choreographer, Andreja Rauch Podrzavnik, will result in a project presentation on the third day.


Stacks Image 12
20:00, Gledališče Park // Park Theatre
Silvia Gribaudi: Gracije // Graces (IT)


Koreografija // Choreography: Silvia Gribaudi Dramaturgija // Dramaturgy: Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti
Nastopajo // Performers: Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo
Lučno oblikovanje // Light design: Antonio Rinaldi
Tehnični vodja // Technical director: Leonardo Benetollo
Kostumi // Costumes: Elena Rossi
Produkcija // Production: Zebra
Koprodukcija // Co-production: Santarcangelo dei Teatri
S podporo // Supported by: MiC Italian Culture Ministry
K izvedbi projekta so prispevali // Project was realised with the contribution of: ResiDance XL – luoghi e progetti di residenza per creazioni coreo- grafiche, action of the network Anticorpi XL - Network Giovane Danza D’autore, coordinated by L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e IntercettAzioni - Centro di Residenza Artistica della Lombardia - progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K

Navdih za Gracije so bile Tri gracije, kip Antonia Canove, ki ga je ustvarjal med letoma 1812 in 1817. Delo črpa iz mitologije. Tri Zevsove hčere – Evfrozina, Aglaja in Talija – so poosebljale lepoto, radost in blaginjo. Tri moške figure zasedejo oder v prostoru in času, ki je razpet med človeškim in abstraktnim: prostor, v katerem moški in ženske, ki se srečajo, nimajo dodeljenih vlog in plešejo v ritmu narave. Na odru se jim pridruži avtorica, ki se rada opredeljuje kot "avtorica telesa". V neposrednem, ostrem in empatičnem komičnem slogu, ki zanika kakršnekoli meje med plesom, gledališčem in uprizoritveno umetnostjo, s svojo poetiko nepopolnosti pretvarja v umetniško obliko.

Silvia Gribaudi zadnjih deset let preizprašuje spolne stereotipe, ženske in moške identitete ter koncept virtuoznosti v plesu in vsakdanjem življenju, s čimer prestopa klišeje in zunanje videze. K realizaciji projekta je s kritiško, vizualno in režijsko podporo pomembno prispeval Matteo Maffesanti, sicer režiser, vodja družbenega gledališča in video ustvarjalec. Spremljal je celoten umetniški proces v več fazah, vključno z delavnicami za lokalne prebivalce. Delavnice so bile zasnovane na koreografskem materialu, razvitem v projektu.

Graces was inspired by The Three Graces, a sculpture by Antonio Canova created between 1812 and 1817. The work draws from mythology. Zeus’ three daughters – Euphrosyne, Aglaea, and Thalia – radiated splendour, joy, and prosperity. Three male figures take the stage in space and time suspended between the human and the abstract: a place where males and females meet without roles and dance to the rhythm of nature. They are joined on stage by the author, who likes to define herself as the ‘author of the body.’ With a direct, cruel, and empathetic comic style defying any boundaries between dance, theatre, and performing arts, her poetics elevates imperfections to an art form. 

Over the past ten years, Silvia Gribaudi has been questioning gender stereotypes, female and male identities, and the concept of virtuosity in dance and daily life, reaching beyond clichés and appearances. Graces was realised thanks to the critical, visual, and directorial support of Matteo Maffesanti (director, social theatre operator, and videomaker), who followed through the entire, several-phase artistic process, including workshops for the local population inspired by the choreographic material developed in the project. 
Stacks Image 16
22:00, MiKK – grajsko dvorišče // MiKK – Castle yard
Freekind (HR//SI): koncert //
concert

Skupino sestavljata hrvaška pianistka in vokalistka Sara Ester Gredelj ter slovenska bobnarka Nina Korošak-Serčič. Njune pesmi posredujejo močno sporočilo ljubezni in upanja, ki ga dopolnjujejo R&B in jazzovski ritmi. V njuni glasbi je čutiti vpliv izvajalciev, kot so PJ Morton, Common in YEBBA. Njun prvi EP v lastni produkciji, Not Good Enough, je v digitalni obliki izšel junija 2021. Spodbujeni s pozitivnimi odzivi pripravljata prvi dolgometražni album, ob čemer sta za nastope v živo deležni odličnih kritik.

The soulful group comprises Croatian pianist and vocalist Sara Ester Gredelj and Slovene drummer Nina Korošak-Serčič. Their songs carry a strong message of love and hope, complemented by R&B and jazz grooves. The music draws influence from artists such as PJ Morton, Common, and YEBBA. Their first self-produced EP, Not Good Enough, was digitally released in June 2021. Inspired by the positive reactions, they are working on their first full-length album and getting great reviews for their live performances.